Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Tophane Meydanı'nda yer alan caminin banisi Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa'dır. Mimar Sinan tarafından yapılan caminin kitabesinden 988 (1580) yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır. 

Bir avlu içinde yer alan cami kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı yapı önünde çift son cemaat yeri vardır. Beş kubbe ile örtülü olan içteki son cemaat yerini üç yönden geniş saçaklı ikinci son cemaat yeri çevrelemektedir. Mihrap ekseninde yer alan cümle kapısı üstünde bir sıra mukarnas ile çevrili aynalı yazı dikkat çekicidir. 

Harimde ortada yer alan ana kubbe mihrap ekseninde iki yarım kubbe ile genişletilmiştir. Orta kubbe dört paye üzerindeki sivri kemerlere oturmakta olup pandantiflerle geçişi sağlanmıştır. Yarım kubbeler ise mukarnaslarla geçilen ikişer eksedra ile desteklenmiştir. Mihrabın önü daha küçük bir yarım kubbe ile ileri alınmıştır. Mekanı üç yönde çevreleyen ve altta çapraz tonozlar üzerinde yer alan mahfil katı üç yönde de ortada üçer çapraz tonoz yanlarda birer kubbe ile örtülmüştür. Ortada ana kubbeyi taşıyan payeler den dıştaki yan duvarlara bağlanan geniş payanda kemerleri sayesinde farklı bir dış görünüş elde edilmiştir. Yapı bu durumu ve planı ile Ayasofya'nın yakın bir denemesi olarak farklı çözümlerle ele alınan özelliğe sahiptir. Zemin katta ve mahfil katında alt sıra pencereler dikdörtgen üst sıra pencereler ise kemerli olarak düzenlenmiştir. Yapıda çok sayıda pencere olmasına rağmen içi pek aydınlık değildir. Son cemaat yerinde ve harimde alt sıra pencerelerin alınlıklarında, mihrap sofasında XVI. yüzyılın sır altı tekniğinde kaliteli İznik çinileri yer almaktadır. Yapıda yer alan kalem işi süslemelerde kırmızı ve mavi renkler hakimdir. Ana kubbe, yarım kubbeler, eksedralar, pandantifler, kemerler ve son cemaat yeri kubbelerinde kalem işi süslemelere yer verilmiştir. 

Mermer mihrap mukarnaslı yaşmaklıdır. Mermer minber ise geometrik kompozisyonlu ajurlu korkuluk ve yan aynalara sahiptir. Kuzeybatıdaki payenin önünde yer alan ve sekiz sütun tarafından taşınan müezzin mahfilinin altında devrinden kalem isi süslemeler bulunmaktadır. 

Kuzeybatı köşede dıştan yapıya bitişik olan minare kare kesitli kaide üzerinde yer alan çubuklu gövde mukarnaslı tek şerefeli olup kurşun kaplı külahla sonlanmıştır. 

Kırım Savaşı sonrasında yenilenmiş olan minarede vaktiyle taş külah ve yumurta motifli bir kabartma bulunuyordu. 1960 yılında tekrar yenilenerek bugünkü görünüm verilmiştir. Minareye cami içinde zemin kattan ve mahfilden ulaşmak mümkündür. Minarenin simetriğinde yer alan merdiven kulesi üst kat mahfillere bağlantıyı sağlamakta olup üzeri küçük bir kubbe ile örtülmüştür. 

Caminin kuzeyinde yer alan şadırvan mermer hazneli olup üzeri sekiz sütun ile taşınan kurşun kaplı saçaklı kubbe ile örtülüdür. Kuzeyde yer alan penceresiz avlu duvarı üzerinde ayrıca abdest muslukları bulunmaktadır. Caminin dışında külliyeyi oluşturan yapılardan hamam, medrese, sebil ve türbe mevcuttur. lan adada yer almaktadır. Kılıç Ali Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırdığı külliye 988/1580 tarihli kapı kitabeli camii, medrese, sebil, türbe ve hamamdan oluşmaktadır.