Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

1900'lü yılların başlarında, Mabeyinci Ragıp Paşa tarafından, Ermeni kökenli mimarlar, A. ve J. Caracach'a yaptırıldı. İstiklal Caddesi'nden yüz alan cumbanın sol tarafında, zemin kat silmesinin hemen üzerinde yer alan ad yazıtından da “A. J. CARACACH, ARCHITECTES” olduğunu öğrenmekteyiz.

Annuaire Oriental kayıtlarına göre Aram Caracach 1904-1914, Isac Caracach ise 1904-1912 tarihleri arasında İstanbul'da faaliyet göstermiş ve 1903-1912 tarihleri arasında birlikte çalışmış akraba mimardırlar.  Barillari ve Godoli'nin Mühendis ve Mimarlar olarak tanımladığı Caracach'ların diğer Art Nouveau yapıları arasında Ferah Apartmanı ve Kont Otel bulunmaktadır.

Ragıp Paşa ise (1857-1920) Saray Mabeyincisi olarak II. Abdülhamid'in güvenini kazanıp vezirliğe kadar yükselmiş, sadrazam ve nazır atamalarına yön verecek kadar nüfuz kazanmış, ticaret ve madencilikle uğraşarak oldukça yüklü bir servet edinmiş, fabrika, hanlar, köşkler yaptırmış ve II. Meşrutiyet'in ilânından sonra rütbeleri alınarak Midilli'ye sürülmüş devlet adamıdır.

Oldukça yüksek olan zemin katı mağaza, üst katları ise konut olmak üzere toplam beş katlı olarak tasarlanmış olan yapının yapım malzemesi tuğla üzeri taş kaplamadır. Mimari özelliklerinin farklılığından da anlaşıldığı gibi sonradan bir kat ilâve edilmiştir. Bir niş içerisindeki, düşey demir çubuklar ve yuvarlak demir motiflerle süslenmiş apartman giriş kapısı, İmam Adnan Sokağı cephesinin en solunda yer alır. Yapı, İstiklal Caddesi ile İmam Adnan Sokağı köşesi simetri ekseni kabul edilerek tasarlanmış, ancak parselin şeklinden dolayı simetri yan cephelerde devam edememiştir. Diyagonal cephe, diğer iki cepheye göre, İstiklal Caddesi cephesi ise İmam Adnan Sokağı cephesine göre daha gösterişlidir. 

Yatayda silmelerle, düşeyde ise kenarları pahlı, motiflerle süslenmiş cumbalarla üç bölüme ayrılmıştır. Zemin kat ve bitiş silmesi cephe boyunca sürekliliğini korurken, ara silme İmam Adnan Sokak'tan yüz alan cumba kenarındaki pahta bitirilmiştir. Art Nouveau'nun “İtalyan Floreale'si” etkilerinin görüldüğü, birbirinden farklı cumbalar, silmeler, füruşlar, pencereler, doğramalar, bezemeler ile zenginleştirilmiş olan bu yapıda balkon olmaması ilgi çekicidir.

Diğer iki cumbanın füruşlarına göre daha süslü füruşların taşıdığı diyagonal cephe cumbasında, düşeyde birbirinden farklı üç pencere görülmektedir. Basık kemerli olan birinci kat pencere kenarları küçük süs füruşları ile yumuşatılmıştır. Bu kısımlardan simetrik olarak çıkan taş kabartma çiçek demetleri kemerin üstündeki bir tam, bir yarım tuğla kuşağa yönlendirilmiş ve oldukça sade bir denizlikle bitirilmiştir. Işınsal olarak yayılan beş adet taş füruşla taşınıyor izlenimi veren ikinci kat pencere denizliği, birinci kat pencere üstüne bağlanmış, füruş araları birbirine yönlendirilmiş taş kabartma çiçek demetleri ile zenginleştirilmiştir. Beşik kemerli olan bu pencerenin doğramasının sabit kısmı eğrisel bir çıta ile açılır kanatlardan ayrılmış ve orta kısmına elips şeklinde bir çıta yerleştirilmiştir. Bu kemer, silmeyi taşıyor izlenimi veren füruşları ve füruşlar arasındaki taş kabartma çiçek demetlerini çevreleyen daha büyük bir kemer ile pencere kenarlarına sade birer topla bağlanmış izlenimi vermektedir. Üçüncü kat penceresi, birinci kat penceresi ile aynı şekilde tasarlanmış olup pencere denizliği ara silme üzerine, simetrik olarak düzenlenmiş taş kabartma akant yapraklarla bağlanmıştır. Dördüncü kat penceresi ise ikinci kat penceresine benzemekle beraber bitiş silmesini taşıyor izlenimi veren taş füruşlar bu sefer ikinci kemerin üstüne oturtulmuştur.

İstiklal Caddesi cephesindeki cumbada yer alan pencereler, diyagonal cephedekilere benzemekle beraber hepsi sepet kulpu kemer ile sonlandırılmış ve düşeyde ikişer ikişer birbirlerine bağlanmışlardır. 

İmam Adnan Sokak cephesindeki cumbada yer alan pencereler ise ilk bakışta birbirinin aynısıymış izlenimi vermektedir. Diğer cumbalardan daha sade olan bu cumbada her katta üç adet pencere yer almaktadır. Birinci kat penceresi diyagonal cephedeki birinci kat penceresi ile aynı olup, sadece denizlik taşının altında on iki adet yumurta yer almaktadır. Füruşlarla taşınıyor izlenimi veren ikinci kat pencere denizliği birinci kat pencere üstüne bağlanmış, füruşlar arası simetrik olarak düzenlenmiş ve birbirine yönlendirilmiş taş kabartma çiçek demetleri ile zenginleştirilmiş. Bu kemer, bir üst katın denizliğini taşıyor izlenimi veren simetrik olarak düzenlenmiş iki adet küçük taş konsol ve kemerin ortasında oldukça süslü bir kilit taşı ile üçüncü kat pencere denizliğine bağlanmıştır. Üçüncü kat penceresi, birinci kat pencere özelliklerini taşımakla beraber, bu pencerenin tuğla kuşağı iki yarım, bir tam tuğladan oluşturulmuştur. Dördüncü kat penceresi ise ikinci kat pencere özelliklerini taşımakla beraber, pencere üstünde yer alan taş füruşlar bitiş silmesini taşıyormuş izlenimi vermektedir.