Beyoğlu burada!
Aradığın her şeye buradan ulaşabilirsin
Bu senin işletmen mi?
Bilgilerinin güncel olmasını sağla. Lütfen yeni müşteri bulmak için ücretsiz araçlarımızı kullan.

Mimari ve yapım tarihi belli olmayan, ancak 1900'lü yılların başlarında yapıldığı tahmin edilen yapıyı, Azaryan ailesi yaptırmış ve 1939'a kadar Azaryan Han veya Azaryan Apartmanı olarak bilinmiştir. İstanbul ve Ayazpaşa'nın en eski apartmanlarından olan yapı, Azaryan ailesinin Fransa'ya yerleşmesinden sonra el değiştirerek Gümüşsu Palas adını almıştır. Pervititch haritaları, 1926 tarihli, 30 no'lu paftada yapı, “Azarian Appart" ismiyle kayıtlıdır. Genel özellikleri korunarak büyük bir onarım geçiren binaya asansör ve kalorifer tesisatı eklenmiştir.

Bodrum katı depo, zemin ve üst katları konut olmak üzere altı katlı olarak tasarlanan yapının, yapım malzemesi tuğla, kaplama malzemesi ise düzgün kesme taş taklidi sıvadır.

Yapının düzgün kesme taş duvar taklidi tabanının üzerine dorik kolonlarla biten Neo Barok bir kompozit cephe oturtulmuştur. Cephenin genelinde Art Nouveau'nun üslûpsal özelliği olan plastik süslemelerin hacimsel doluluk ve boşluğu çok dengelidir. 66 Art Nouveau+Neo Barok tarzın bütünlüğünü, Maniyerist dokundurmalarla hissettiren cephede mimarin, İtalyan Adolfo Copppedè'nin tarzından esinlenmiş olabileceği düşünülmektedir.

Gümüşsuyu Caddesi'ndeki ön cepheyi ortalayan sade giriş kapısı ile sağ ve sol yanlarda bulunan pencereler kesme taştaklidi kemerlerden oluşmaktadır. Bu pencerelerin hemen altında kalın bir silmenin ayırdığı, bodrum kata ait pencereler bulunmaktadır. Cephe, giriş kapısının üzerinde bulunan ve ikinci kattan geniş balkonla başlayarak daha küçük Fransız balkonlarla devam eden merkez cumba ve yanlarda bulunan daha dar cumbalarla üçe bölünmüştür. Balkonun ortasında bulunan süslemeler, kalkan formundaki bir hareketle dördüncü kata bağlanmıştır. Merkez cumbanın ve cephenin ortasına gelen eğrisel formdaki bu balkonu, bitkisel süslemelerden oluşan kademeli silmeler desteklemektedir. Silmeler aynı zamanda Neo Barok ve Art Nouveau üslûplar arasındaki geçişi de sağlamaktadır.

Üçüncü ve dördüncü katlardaki kadın başı heykellerle, balkon korkuluklarının altında ve üstünde birleşen kıvrık uçlu eğrisel motifler, dönemin tarzını yansıtmaktadır.  Cumba altında ve saçağı taşıyan çizgisel motifli füruşlar ile çatı korkuluklarınin Gaudi'yi hatırlatan stili, Gümüşsu Palas'ı döneminin önemli yapıları arasına katmaktadır. Yapının caddeye bakan ana cephesi ve Sulak Çeşme Sokağı tarafındaki yan cephesi birkaç bozulma dışında günümüze kadar gelmiş, deniz tarafındaki sade olan cepheye ise sonradan balkonlar ilâve edilmiştir.